aanmeldprocedure Athena onderwijs

Toelatingseisen:

Het Athena-onderwijs is voorbehouden aan een specifieke doelgroep voor hoogbegaafde leerlingen en daarom kan op grond van criteria de doelgroep onderscheiden worden. Bij toelating wordt nadrukkelijk gekeken naar het individuele kind. In de beoordeling van alle hieronder genoemde items wordt maatwerk geleverd. Alle informatie samen leidt tot een oordeel, dat niet gemaakt kan worden door een afvinklijstje.

 •  Het aanmelden gebeurt door de ouders, niet door de huidige school.
 • De leerling heeft minimaal een leeftijd van 5 jaar op de eerste schooldag van het schooljaar dat deze leerling start.
 • De leerling zit minimaal in groep 4 of staat voor de overgang naar groep 4.
 • Het psychologisch onderzoek, afgenomen door een erkend psycholoog met bij voorkeur HBexpertise, laat een minimaal een gemiddeld totaal IQ van 130 (of hoger) zien en geeft inzicht in de specifieke hoogbegaafdheidskenmerken (creatief denkvermogen, motivatie en intelligentiecapaciteiten). Dit onderzoek is afgenomen bij een minimale leeftijd van 4 jaar, de betrouwbaarheid kan dan gewaarborgd worden.
  A. Het onderzoek behelst een psychologisch onderzoek WISC-III/WISC-V of Rakit II (niet ouder dan 2 jaar). De ouders dienen het onderzoeksrapport te overhandigen voor het oriënterend gesprek.
  B. Indien aanwezig: extra verslagleging van een kindercoach, plusklas, ect.
 • De kosten voor het psychologisch onderzoek en eventuele andere aanvullende onderzoeken zijn niet voor Stichting PCO.
 • Het advies van de aanleverende school wordt onderbouwd  met een uitdraai van het leerlingvolgsysteem en de leerling kenmerken.
 • De schriftelijke motivatie van de ouders, waarom zij denken dat hun zoon/dochter gebaat is bij onderwijs op Athena.
 • Het verslag van de observatie en het kind gesprek.

Aanmeldprocedure:

 • In principe start een kennismaking voor de HB groep met een oriënterend gesprek met de HB coördinator. In dit gesprek wordt tevens melding gemaakt van de aannameprocedure en de vrijwillige en voorwaardelijke ouderbijdrage van 500 euro per schooljaar (vastgesteld bedrag voor schooljaar 2018-2019).
 • Het kind is dan al onderzocht en het onderzoeksrapport is voorhanden.
 • Ouders motiveren hun keuze en krijgen een rondleiding door de school om een eigen beeld te krijgen.
 • Ook zal er aandacht zijn voor specifieke kind kenmerken naast de hoogbegaafdheid. De mogelijke verschillen tussen het verbale en performale profiel en de daaruit voortvloeiende risico’s voor het onderwijsproces. Ook zal er gekeken worden naar de mogelijke extra zorg die de leerling nodig heeft en/of de zorg die Athena kan garanderen, denk aan een leerling met een dubbel-diagnose. Er kan dan mogelijk ook met een proefperiode gewerkt worden.
 • Ouders vullen de oudervragenlijst in.
 • De leerling wordt op de huidige school geobserveerd door de HB coördinator en voert een gesprek met de leerling.
 • De leerling wordt besproken in de aanmeldcommissie.
 • Na een positieve aanmeldprocedure wordt de leerling ingeschreven en in de juiste leeftijdsgroep geplaatst.
 • Na plaatsing vindt er na 6 weken een evaluatiegesprek met de ouders en leerkracht plaats over de start en eerste ervaringen van het kind.

Vanwege de tijdsinvestering voor dit gesprek vragen we om bij (of voorafgaand aan) dit gesprek het onderzoeksverslag mee te brengen, of voorafgaand aan het gesprek aan te leveren. Voor de toelatingscommissie kunnen externe onafhankelijke HB-specialisten o.a. met een orthopedagogische en/ of psychologische achtergrond worden ingeschakeld.

De HB coördinator legt een dossier aan waarin opgenomen:
a. psychologische onderzoeksrapport;
b. uitdraai uit het leerlingvolgsysteem;
c. intake-vragenlijst ouders;
d. verslag van het oriëntatiegesprek, waarin de motivatie van de ouders;
e. verslag van een uitgevoerde observatie op de basisschool;
f. zo aanwezig het advies van externe, onafhankelijke deskundige(n);

De aanmeldcommissie beslist uiteindelijk over de feitelijke toelating, alsook over het moment van toelaten. Een toegelaten leerling kort voor de feitelijke start eventueel een dag of dagdeel meedraaien. Doordat het aantal beschikbare plaatsen is gelimiteerd kunnen leerlingen, mits toelaatbaar, op een wachtlijst geplaatst worden als ouders  dit wensen.