Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit leerkrachten en ouders en denkt en beslist mee over het beleid van de school. Zij vergaderen een aantal keer per jaar op vooraf vastgestelde data. Deze zijn vastgelegd in het jaarplan MR 2018-2019. De namen van de medezeggenschapsraadsleden staan ook vermeld in het jaarplan. De vergaderdata staan in de kalender.

Namens het team zitten juf Marloes en juf Vanessa in de MR.