Wij hebben op school een medezeggenschapsraad (MR) die adviseert en meebeslist over beleidszaken die op school spelen. Sinds 2020 zijn de MR van De Klankhof en De Vincent samengevoegd tot één MR. Vanuit iedere school zitten er twee personeelsleden en twee ouders in de MR. Dankzij een plezierige samenwerking worden onderwerpen als formatiebeleid, schoolgids en vakantierooster slagvaardig behandeld. De MR leden hebben 3 jaar zitting in de MR en zijn eenmaal herkiesbaar. De MR-vergaderingen zijn open en vrij toegankelijk voor iedereen die zich betrokken voelt bij onze scholen. De notulen van de MR vergadering worden geplaatst op deze website. De MR informeert de ouders over de besproken onderwerpen via de wist u datjes op sociale media en in de nieuwsbrief.  

Doelstelling  

De MR stelt zich ten doel om actief over beleidsmatige zaken mee te denken en op een positieve manier invloed uit te oefenen op het schoolbeleid door gevraagd of ongevraagd advies te geven aan het dagelijkse bestuur. De MR wil een bijdrage leveren aan het bijstellen van beleidsstukken en zorgen voor een goed geïnformeerde achterban. 

Namens het personeel hebben zitting (personeelsgeleding): Juf Yasmine en juf Fenna (IKC De Vincent), juf Mandy en juf Daniëlle (De Klankhof). De overige leden zijn terug te vinden in het jaarplan.   

Meer informatie of contact met de MR? MR lid worden?  

Stuur een mail naar: mr.ettenleur@pcpomiddenbrabant.nl  

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad  

PCPO Midden-Brabant bestaat uit 10 basisscholen, verspreidt over 16 locaties, in 7 gemeenten in de regio Brabant. PCPO Midden-Brabant heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die overkoepelend bij alle scholen meedenkt en meebeslist. Ook hierin zitten een ouder en een leerkracht vanuit de Etten-Leurse scholen. De vergaderfrequentie is 6 keer per jaar. Het gaat dan om zaken als: identiteit van de scholen, het financiële meerjarenplan, het bestuur formatieplan en diverse andere beleidsplannen.